خبر

نوامبر 26, 2016

حفره امنیتی در RealTek

حفره امنیتی در جک ۳.۵ میلی متری